Documentsoorten en nummerbereikobjecten in nieuwe GL - ERP Financials (2023)

Doel

Het doel van dit document is om de aanpassing voor documenttypen en nummerbereikobjecten in New GL te schetsen.

Overzicht

Dit document doorloopt de aanpassingsstappen voor documenttypen en nummerbereikobjecten in nieuwe GL.

Documenttypen en nummerbereikobjecten in New GL

Het menupad voor het aanpassen van documenttypen en nummerbereikobjecten in newGL is als volgt

Documentsoorten en nummerbereikobjecten in nieuwe GL - ERP Financials (1)

Documenttypen in invoerweergave

 • Het veld voor het documentnummer is BELNR
 • De documentsoorten in het boekingsoverzicht zijn gedefinieerd in transactie OBA7 (Tabel T003). Het menupad via IMG hiervoor is Financial Accounting (Nieuw) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Document -> Document Types -> Define Document Types for Entry View
 • Het nummerbereik wordt toegewezen aan het documenttype.
 • Het nummerbereikobject is RF_BELEG
 • *AanbevelingIn OBA7 moeten documenttypen worden toegewezen aan de nummerreeksen01-90.

De IMG-activiteitendocumentatie over documenttypen definiëren voor invoerweergaven vermeldt het volgende:

Definieer documenttypen voor invoerweergave

Gebruik

In deze activiteit definieert u uw documenttypes. Documenttypen worden gebruikt om de zakelijke transacties te onderscheiden en om te beheren hoe documenten worden opgeslagen. Deze documentatie beschrijft de speciale procedure voor het instellen van documentsoorten voor Nieuwe Grootboekboekhouding.

Zie voor algemene informatie over het definiëren van documenttypenDefinieer documenttypen.

Activiteiten

   • Indien u slechts met één grootboek werkt (het grootboek), gaat u als volgt te werk: Definieer bij deze activiteit vooralle berichtende documenttypes voor de documenten in de invoerweergave. Wijs ook een nummerbereik toe aan de documenttypen.

Bijvoorbeeld:

Documentsoort SA, Grootboekrekeningdocument, Nummerreeks 01

Documentsoort SB, Boeking grootboekrekening, Nummerbereik 12

 • Als u werkt met een grootboek en met niet-voorlopende grootboeken, gaat u als volgt te werk:Aangezien het merendeel van de boekingen in alle grootboeken hetzelfde effect heeft, definieert u in deze IMG-activiteit de documentsoorten voor het boekingsoverzicht voorboekingen die van invloed zijn op alle grootboeken. Wijs ook een nummerbereik toe aan de documenttypen.
  Voorbeeld:
  Documentsoort SA, Grootboekrekeningdocument, Nummerreeks 01
  Documentsoort SB, Boeking grootboekrekening, Nummerbereik 12

In het geval van postings dathebben niet hetzelfde effect op alle grootboeken, ga als volgt verder:

    • Boekingen alleen voor het grootboek:
     Definieer een apart documenttype voor deze boekingen. Wijs een uniek nummerbereik toe aan dit documenttype.

Voorbeeld:

Documenttype SX, eindboekingen, nummerbereik 90

Opmerking

Door de grootboekgerelateerde boekingen (hier het grootboek) in een aparte nummerreeks te scheiden, zorgt u voor een aaneengesloten toekenning van documentnummers op grootboekniveau voor elke nummerreeks.

 • Het veld voor het documentnummer is BELNR
 • Voor grootboekspecifieke boekingen documentsoorten voor de boekingsweergave van een niet-voorlopend grootboek.
 • De aanpassingsweergave is V_FAGL_BELNR_LD
 • Het menupad via IMG hiervoor is Financial Accounting (Nieuw) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Ledgers -> Document -> Document Types -> Define Document Types for Entry View in a Ledger
 • Het nummerbereik wordt toegewezen aan de combinatie van Ledger en Documenttype (RLDNR + BLART).
 • Het nummerbereikobject is RF_BELEG
 • *Aanbeveling: in de weergave V_FAGL_BELNR_LD moeten documenttypen worden toegewezen aan de nummerreeksen91-95.

  De IMG-activiteitendocumentatie over documenttypen definiëren voor invoerweergave in een grootboek vermeldt het volgende:

  Definieer documentsoorten voor invoerweergave in een grootboek

  Gebruik

  Hier geeft u de instellingen op die het documenttype specificeren voor boekingen naar niet-leidende grootboeken.

  OnderDefinieer documenttypen voor invoerweergave, maakt u de documenttype-instellingen voor boekingen in de boekingsweergave die effect hebbenallegrootboeken en voor boekingen naar deleidendgrootboek.

  Vereisten

  Je werkt met een grootboek en met niet-grootboek.

  Activiteiten

  Ga als volgt te werk om documentsoorten te definiëren voor boekingen naar niet-voorlopende grootboeken: Stel een afzonderlijke documentsoort in voor deze boekingen. Wijs eenunieknummerbereik naar dit documenttype voor elk grootboek.

  Voorbeeld:

  Documenttype SX, eindboekingen, grootboek L2, nummerreeks 91

  Documenttype SX, eindboekingen, grootboek L3, nummerbereik 92

  Opmerking

  Door de grootboekgerelateerde boekingen (hier voor de niet-voorlopende grootboeken) in een aparte nummerreeks te scheiden, zorgt u voor een aaneengesloten toekenning van documentnummers op grootboekniveau voor elke nummerreeks.

  Binnen een grootboekgroep bepaalt het representatieve grootboek welke documentsoorten en nummerreeksen worden toegepast. Om deze reden kunt u deze IMG-activiteit niet uitvoeren voor een grootboekgroep.

  Als u een grootboekgroep gebruikt om rekeningtoewijzingen voor boekingen te maken, is het alleen mogelijk om te verifiëren dat documentnummers aaneengesloten zijn toegewezen op grootboekniveau voor het representatief grootboek.

Definieer documentsoorten voor grootboekweergave

 • Het veld is DOCNR (tabel FAGLFLEXA, of een andere klant eigen New-GL regelitemtabel)
 • De aanpassingsweergave isV_FAGL_DOCNR_LD
 • Het menupad via IMG hiervoor is Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Ledgers -> Document -> Documenttypen -> Definieer documenttypen voor grootboekweergave (Merk op dat het aanpassen van documenttypen definiëren voor grootboekweergave alleen relevant is voor releases ouder dan sFIN en S/4HANA)
 • Dit hoeft alleen te worden bijgehouden als de niet-voorlopende grootboeken andere boekjaarvarianten bevatten dan degene die is toegewezen aan de grootboekrekening.
 • Het nummerbereikobject isFAGL_DOCNR

 • De toewijzing van nummerbereiken aan nummerbereikobjecten RF_BELEG en FAGL_DOCNR moet zijndisjunctief. *

De IMG activityDocumentation on Define Document Types for General Ledger View vermeldt het volgende:

Definieer documentsoorten voor grootboekweergave

Gebruik

In deze IMG-activiteit definieert u voorniet-leidende grootboekendedocument typenvoor de documenten in de grootboekweergave. Tegelijkertijd wijst u aan elk documenttype een nummerreeks toe die moet worden toegepast bij de toekenning van documentnummers:

 • Je doetnietU dient deze instellingen voor uw grootboek te maken omdat bij dit grootboek het documentnummer in het boekingsoverzicht altijd overeenkomt met het documentnummer in het grootboekoverzicht.
 • U hoeft deze instellingen alleen te maken voor eventuele niet-voorlopende grootboeken die een boekjaarvariant hebben die in minimaal één bedrijfsnummer verschilt van de boekjaarvariant van het grootboek in dit bedrijfsnummer. In dit geval doet het documentnummer in de boekingsweergave dat welnietkomen overeen met het documentnummer in het grootboekoverzicht en u moet een apart documenttype definiëren met documentnummertoekenning voor het grootboekoverzicht.
  Voor alle niet-voorlopende grootboeken die in het bedrijfsnummer waarnaar de boekingen worden gemaakt een boekjaarvariant hebben die overeenkomt met de boekjaarvariant van het grootboek in dit bedrijfsnummer, komt het documentnummer in het boekingsoverzicht altijd overeen met het documentnummer in het grootboekoverzicht.

Opmerking

De noodzaak om een ​​documentsoort te definiëren voor documenten in de grootboekweergave hangt alleen af ​​van het feit of de fiscale jaarvariant van het niet-leidende grootboek in het bedrijfsnummer (waarnaar de boekingen worden gemaakt) verschilt van de fiscale jaarvariant van het leidende grootboek in dit bedrijfsnummer. Aan de andere kant de definitie van het documenttypeonafhankelijkwaarvan het type grootboekgroep waarnaar boekingen worden gedaan, dus ongeacht

 • Of boekingen worden gemaakt zonder een grootboekgroep
 • Of boekingen worden gedaan naar een grootboekgroep met een grootboek als representatief grootboek
 • Of boekingen worden gemaakt naar een grootboekgroep met een niet-leidend grootboek als representatief grootboek

Nummerreeksen

Nummerbereiken in invoerweergave

De aanpassing voor de nummerbereiken voor documenten in invoerweergave is: SPRO -> Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Document -> Nummerbereiken -> Documenten in invoerweergave -> Definieer documentnummerbereiken voor invoerweergave (transactie FBN1)

Nummerreeksen voor documenten in grootboekweergave

De aanpassing voor de nummerreeksen voor documenten in grootboekweergave is: SPRO -> Financiële boekhouding (nieuw) -> Algemene instellingen financiële boekhouding (nieuw) -> Document -> Nummerbereiken -> Documenten in grootboekweergave -> Definieer documentnummerreeksen voor grootboekweergave (Transactie FAGL_DOCNR) ((Merk op dat het aanpassen van nummerbereiken voor documenten in grootboekweergave alleen relevant is voor releases ouder dan sFIN en S/4HANA))

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor niet-voorlopende grootboeken met een boekjaarvariant gelijk aan de boekjaarvariant uit voorloopboek 0L wordt het documentnummer uit de boekingsweergave gekopieerd naar het niet-voorloopboek. Dit documentnummer is afgeleid van nummerreeks RF_BELEG.


Voor niet-voorlopende grootboeken met een fiscale jaarvariant die afwijkt van de fiscale jaarvariant van grootboek 0L, wordt echter een apart grootboekspecifiek documentnummer afgeleid uit nummerbereik FAGL_DOCNR. Voor elk van deze grootboeken wordt een afzonderlijk documentnummer afgeleid, zelfs als twee ervan dezelfde fiscale jaarvariant hebben.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*De nummerreeksen hoeven niet te voldoen aan de hierboven vermelde aanbevelingen. Maar het iserg belangrijkdat de nummerreeksen die in OBA7 worden gebruikt, niet worden gebruikt in V_FAGL_BELNR_LD/V_FAGL_DOCNR_LD.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In het geval dat nummerbereiken, bijvoorbeeld FAGL_DOCNR en RF_BELEG, niet onderscheidend zijn gedefinieerd, worden er bijvoorbeeld korte dumps verwachtCHECK_DUPRECS_IN_TABaangezien het systeem zou kunnen proberen FAGLDOCNR één keer bij te werken met een documentnummer van nummerbereikobject FAGL_DOCNR en nogmaals met een nummerbereik afgeleid van nummerbereikobject RF_BELEG.

Documentsoorten en -nummers met Simple Finance

Het menupad voor het aanpassen van documenttypen en nummerbereikobjecten in newGL is als volgt

Documentsoorten en nummerbereikobjecten in nieuwe GL - ERP Financials (2)

Van notitie2431747 - Grootboek: incompatibele wijzigingen in S/4HANA in vergelijking met klassieke ERP-releases

Zie bijlage waarnaar daarin wordt verwezen2015_04_07_EKT_Architecture_finale.pdf

het volgende staat vermeld:

Documentnummers met Simple Finance 2.0


Omdat we slechts één journaalboeking schrijven voor alle componenten Grootboek, CO, AA, WL, is één documentnummer zakelijk gezien voldoende.


De journaalboeking bestaat uit een kop (BKFP) en items (ACDOCA). Het betreffende documentnummer (BKPF-BELNR/ACDOCA-BELNR) voldoet aan de (wettelijke) regels van Financials. Bijgevolg is het documentnummer afhankelijk van het boekjaar en het bedrijfsnummer.


CO-documentnummers zijn niet jaarafhankelijk geweest. Artikelnummers van grootboekdocumenten zijn niet afhankelijk geweest van de organisatie-eenheid (bijv. bedrijfsnummer). Beide nummers hadden geen juridische relevantie.


Om compatibiliteitsredenen is een “transactienummer” nodig in CO en ML dat dezelfde technische eigenschappen heeft als de eerder gebruikte documentnummers (bv. monotoon oplopend).

Bovendien heeft ACDOCA een 6-cijferig veld voor de documentregel, terwijl COEP slechts een 3-cijferig veld heeft, dat in veel gebruikersinterfaces en rapporten wordt gebruikt. Om compatibiliteitsredenen moeten we voor elke 999 documentregels een nieuw transactienummer aanbieden.

type document

Toewijzing documentnummer

Nummerbereik in financiële boekhouding

Buffering van nummerreeksen en wettelijk kader

Gaten in het nummerbereik

Gerelateerde SAP Notes/KBA's

SAP-notitie1234302 - doorlopend documentnummer allctn in het nieuwe grootboek

SAP-notitie1828201 - Ontbrekende documentnummers voor boekhouddocumenten

SAP-notitie1398444- Buffering van de toewijzing van het documentnummer voor RF_BELEG

SAP-notitie504875 - Nummerreeksen bufferen

SAP-notitie672255 - Verkort fiscaal jaar/veranderde fiscale perioden

SAP-notitie2431747 - Grootboek: incompatibele wijzigingen in S/4HANA in vergelijking met klassieke ERP-releases

SAP-notitie2371023 - Nummerreeks voor ML-document in S/4 Finance On-Premise Edition

SAP-notitie2376829 - Veelgestelde vragen: buffering voor nummerbereikobject RF_BELEG in S/4HANA

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 03/12/2023

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.