NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (2023)

NCERT Solutions for Class 9 Civics Hoofdstuk 2 - CBSE Download gratis pdf

NCERT-oplossingen voor civics van klasse 9 Hoofdstuk 2 - Constitutioneel ontwerpwordt hier gegeven voor studenten om te studeren en goede cijfers te scoren in de CBSE-examens. In een democratie zijn de heersers niet vrij om te doen wat ze willen. Er zijn bepaalde basisregels waar de burger en de overheid zich aan moeten houden. Al deze regels samen vormen de Grondwet. In dit hoofdstuk leer je overConstitutioneel ontwerp. In de oefening vind je de vragen met betrekking tot de rol van de leiders bij het opstellen van de Grondwet, leidende waarden van de Grondwet en de betekenis ervan, enz. Om de leerlingen te helpen bij het vinden van de antwoorden op de oefenvragen, hebben we deNCERT-oplossingenvoor Class 9 Civics Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp.

Bestudeer dezeNCERT-oplossingenwanneer u zich voorbereidt op het examen Sociale wetenschappen. DezeNCERT-oplossingen voor klasse 9zijn gemakkelijk toegankelijk en volledig betrouwbaar met stapsgewijze instructies om oplossingen op de meest vereenvoudigde manier te begrijpen.

Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp

 • Hoofdstuk 1 Wat is democratie? Waarom is democratie?
 • Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp
 • Hoofdstuk 3 Verkiezingspolitiek
 • Hoofdstuk 4 Werking van instellingen
 • Hoofdstuk 5 Democratische rechten

NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp

Download PDF

carrouselExampleControls112

NCERT-oplossingen voor klasse 9 Politicologie Hoofdstuk 2 - Constitutioneel ontwerp

De oplossingen voor Hoofdstuk 2 van Democratische Politiek-I staan ​​hieronder. Studenten moeten NCERT Solutions Class 9 ook controleren voor andere vakken.

Oefeningen pagina nr. 31

1. Hier zijn enkele valse verklaringen. Identificeer in elk geval de fout en herschrijf deze correct op basis van wat je in dit hoofdstuk hebt gelezen.

 1. Leiders van de vrijheidsbeweging stonden open voor de vraag of het land na de onafhankelijkheid al dan niet democratisch moest zijn.
 2. Leden van de grondwetgevende vergadering van India hadden dezelfde mening over alle bepalingen van de grondwet.
 3. Een land met een grondwet moet een democratie zijn.
 4. Grondwet kan niet worden gewijzigd omdat het de hoogste wet van een land is.

Antwoord.

 1. Leiders van de vrijheidsbeweging waren het erover eens dat India na de onafhankelijkheid een democratische natie zal zijn.
 2. Leden van de grondwetgevende vergadering van India hadden dezelfde opvattingen over de basisprincipes van de grondwet.
 3. Een land dat een democratisch land is, moet een grondwet hebben.
 4. Een grondwet kan met de tijd en de behoeften van de burgers worden gewijzigd.

2. Welk van deze conflicten was het meest in het oog springende onderliggende conflict bij het opstellen van een democratische grondwet in Zuid-Afrika?

 1. Tussen Zuid-Afrika en zijn buurlanden
 2. Tussen mannen en vrouwen
 3. Tussen de blanke meerderheid en de zwarte minderheid
 4. Tussen de gekleurde minderheid en de zwarte meerderheid

Antwoord.

D. Een conflict tussen de gekleurde minderheid en de zwarte meerderheid was het meest onderliggende conflict bij het maken van de Zuid-Afrikaanse grondwet.

3. Welke van deze is een bepaling die niet in een democratische grondwet voorkomt?

 1. Bevoegdheden van het staatshoofd
 2. Naam van het staatshoofd
 3. Bevoegdheden van de wetgevende macht
 4. Naam van het land

Antwoord.

B. Naam van het staatshoofd

4. Koppel de volgende leiders aan hun rol bij het opstellen van de Grondwet:

Motilale NehruVoorzitter van de Grondwetgevende Vergadering
BR AmbedkarLid van de Grondwetgevende Vergadering
Rajendra PrasadVoorzitter redactiecommissie
Sarojini NaiduBereidde in 1928 een grondwet voor India voor

Antwoord.

Motilale NehruBereidde in 1928 een grondwet voor India voor
BR AmbedkarVoorzitter redactiecommissie
Rajendra PrasadVoorzitter van de Grondwetgevende Vergadering
Sarojini NaiduLid van de Grondwetgevende Vergadering

5. Lees nogmaals de fragmenten uit Nehru’s toespraak ‘Tryst with Destiny’ en beantwoord het volgende:

 1. Waarom gebruikte Nehru de uitdrukking "niet geheel of volledig" in de eerste zin?
 2. Welke belofte wilde hij dat de makers van de Indiase grondwet zouden doen?
 3. "De ambitie van de grootste man van onze generatie is geweest om elke traan uit elk oog te vegen". Naar wie verwees hij?

Antwoord.

 1. Jawahar Lal Nehru gebruikte in zijn toespraak 'Tryst with Destiny' de uitdrukking 'niet geheel of volledig' wat hem betreft, natievorming was een uitdagende taak die niet van de ene op de andere dag kan worden bereikt. Daarom wilde hij dat natievorming een geleidelijk proces zou zijn.
 2. Nehru wilde dat de makers van de Indiase grondwet een belofte zouden doen van toewijding aan de dienst van India en haar volk en aan de nog grotere zaak van de mensheid.
 3. Nehru verwees naar Mahatma Gandhi, de vader van onze natie.

6. Hier zijn enkele van de leidende waarden van de Grondwet en de betekenis ervan. Herschrijf ze door ze correct te matchen.

SoevereinDe regering zal geen enkele religie bevoordelen
RepubliekMensen hebben het hoogste recht om beslissingen te nemen
BroederschapStaatshoofd is een gekozen persoon
SeculierMensen zouden moeten leven als broeders en zusters

Antwoord.

SoevereinMensen hebben het hoogste recht om beslissingen te nemen
RepubliekStaatshoofd is een gekozen persoon
BroederschapMensen zouden moeten leven als broeders en zusters
SeculierDe regering zal geen enkele religie bevoordelen

7. Hoe vierde uw school de Dag van de Grondwet op 26 november? Maak een kort verslag.

Antwoord.

Studenten moeten hun verslag zelf schrijven als ze op 26 november de Dag van de Grondwet hebben gevierd.

8. Hier zijn verschillende meningen over wat India tot een democratie maakte. Hoeveel belang zou u aan elk van deze factoren hechten?

 1. Democratie in India is een geschenk van de Britse heersers. We kregen een opleiding om te werken met representatieve wetgevende instellingen onder de Britse heerschappij.
 2. Vrijheidsstrijd daagde de koloniale uitbuiting en het ontzeggen van verschillende vrijheden aan Indiërs uit. Vrij India kon niet anders dan democratisch zijn.
 3. We hadden het geluk leiders te hebben die democratische overtuigingen hadden. De ontkenning van de democratie in verschillende andere nieuwe onafhankelijke landen toont de belangrijke rol van deze leiders aan.

Antwoord.

 1. Democratie werd gekozen als de belangrijkste waarde van onze natie tijdens de vrijheidsstrijd tegen de Britten. Ja, met de Indian Councils Act begonnen Indiërs deel te nemen aan de raden en dus maakten hun ervaringen de weg vrij voor wetgevende instellingen in onafhankelijk India.
 2. Vrijheidsstrijd daagde weliswaar de koloniale uitbuiting uit, maar het werkte voor de democratie door wetten te maken met consensus en niemand iets op te leggen.
 3. Onze vrijheidsstrijd voerde een bloedeloze strijd met middelen als 'Satyagraha' en 'Ahimsa'. Deze strijd werd ondernomen om India uit de klauwen van de Britten te bevrijden en de Indiërs de vrijheid te geven die ze verdienden.

9. Lees het volgende fragment uit een gedragsboek voor 'getrouwde vrouwen', gepubliceerd in 1912. 'God heeft de vrouwelijke soort delicaat en kwetsbaar gemaakt, zowel fysiek als emotioneel, jammerlijk niet in staat tot zelfverdediging. Ze zijn dus door God voorbestemd om hun hele leven onder mannelijke bescherming te blijven – van vader, echtgenoot en zoon. Vrouwen moeten daarom niet wanhopen, maar zich verplicht voelen zich te kunnen inzetten in dienst van mannen.’ Denkt u dat de waarden die in deze paragraaf worden uitgedrukt, de waarden weerspiegelden die ten grondslag liggen aan onze grondwet? Of druist dit in tegen de grondwettelijke waarden?

Antwoord.

De waarden uitgedrukt in de bovengenoemde paragraaf weerspiegelen niet de waarden die ten grondslag liggen aan onze Grondwet. Onze grondwet geeft fundamentele rechten aan elk van zijn burgers, ongeacht geslacht, kaste, geslacht, geboorteplaats en religie. Vrouwen krijgen in onze grondwet via verschillende wetten gelijke rechten als mannen.

10. Lees de volgende uitspraken over een grondwet. Geef redenen waarom elk van deze waar of niet waar is.

 1. Het gezag van de regels van de grondwet is hetzelfde als dat van elke andere wet.
 2. De grondwet bepaalt hoe de verschillende organen van de regering zullen worden gevormd.
 3. Rechten van burgers en grenzen aan de macht van de overheid zijn vastgelegd in de grondwet.
 4. Een grondwet gaat over instituties, niet over waarden

Antwoord.

 1. Niet waar, want de Grondwet is de hoogste wet.
 2. Toegegeven, aangezien de grondwet de rollen en bevoegdheden van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht vastlegt.
 3. Klopt, aangezien de grondwet fundamentele rechten heeft verleend aan elke burger van India.
 4. Niet waar, aangezien de Grondwet waarden bevat waaraan alle instellingen werken. In onze preambule staat over waarden: rechtvaardigheid, vrijheid, broederschap en gelijkheid.

Hoofdstuk 2 - Samenvatting constitutioneel ontwerp

Hoofdstuk 2 vanNCERT Klasse 9 Sociale Wetenschappen Maatschappijleerleerboek - Democratische politiek-I legt de basisprincipes van de Indiase grondwet uit. Hoe kwam de Grondwet in beeld, en wat betekent het? Studenten leren hoe belangrijk de Indiase grondwet is voor onze democratie en hoe deze ons allemaal bindt. Een gedetailleerde bespreking van de Zuid-Afrikaanse grondwet is ook in het hoofdstuk opgenomen.

De leerlingen maken ook kennis met de volgende onderwerpen:

1. Democratische grondwet in Zuid-Afrika

 1. Op weg naar een nieuwe grondwet

2. Waarom hebben we een grondwet nodig?

3. Maken van de Indiase grondwet

 1. De weg naar de grondwet
 2. De Grondwetgevende Vergadering

4. Richtwaarden van de Indiase grondwet

 1. De droom en de belofte
 2. Filosofie van de Grondwet
 3. Institutioneel ontwerp

'Democratic Politics-I' is een belangrijk boek voor het vak Sociale Wetenschappen van klas 9. Afgezien van dit hoofdstuk, de volledige set vanNCERT-oplossingen voor sociale wetenschappen van klasse 9wordt gegeven in het gelinkte artikel. Studenten kunnen de PDF-oplossingen gratis downloaden via de gegeven links.

Veelgestelde vragen over NCERT-oplossingen voor Klasse 9 Civics Hoofdstuk 2

Q1

Wat is de grondwet volgens NCERT Solutions for Class 9 Civics Hoofdstuk 2?

De grondwet van India is de hoogste wet van India. Het definieert de fundamentele politieke waarden, het beleid, de processen, de bevoegdheden, de rechten en de plichten van de regering. Het getuigt van constitutionele suprematie en niet van parlementaire suprematie, omdat het niet is ingesteld door het parlement maar door een constituerende vergadering en is aangenomen door de burgers, met een verklaring in de preambule.

Q2

Waarom zou ik kiezen voor NCERT Solutions for Class 9 Civics Chapter 2?

De concepten in NCERT Solutions for Class 9 Civics Hoofdstuk 2 worden uitgelegd in eenvoudige taal, waardoor het zelfs voor een student die niet bedreven is in politieke wetenschappen het onderwerp beter kan begrijpen. Oplossingen worden voorbereid door een reeks experts van BYJU'S met als doel studenten te helpen hun voorbereiding op het CBSE-examen te verbeteren.

Q3

Is NCERT Solutions for Class 9 Civics Hoofdstuk 2 moeilijk te leren?

Nee, als je Hoofdstuk 2 regelmatig mee oefentNCERT-oplossingen voor Klasse 9 Civics, kunt u uw doel bereiken door hoog te scoren op de CBSE-examens. Deze oplossingen zijn geformuleerd door een reeks vakexperts bij BYJU'S. Studenten kunnen goede cijfers halen bij de examens door alle vragen op te lossen en de antwoorden te vergelijken met de NCERT Solutions for Class 9 Civics Chapter 2.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 05/11/2023

Views: 5735

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.